Kaip naudotis 使い方

 Žodyno paieškos juosta yra viena. Į ją galima vesti lotyniškais rašmenimis (ieško tiek lietuviškų, tiek japoniškų žodžių), kana (ieško japoniškų žodžių) arba kiniškais rašmenimis (ieško japoniškų žodžių). Rašant iš karto teikiami labiausiai paiešką atitinkančių žodžių pasiūlymai, iš kurių reikia pasirinkti norimą variantą ir paspausti Enter arba , kad gauti detalesnius rezultatus. Nuo jūsų pasirinkimo priklausys, kurio tipo žodynas bus naudojamas:

 1. Pasirinkę lietuvišką žodį, naudositės lietuvių-japonų kalbų žodynu. Pvz. pasirinkus žodį „kasa“, bus išmetamos lietuviško žodžio „kasa“ reikšmės;

 2. Pasirinkę kaną, naudositės japonų-lietuvių kalbų žodynu. Bus pateikiami visi tą tarimą turintys žodžiai. Pvz. įvedus „kasa“ ir pasirinkus かさ, rezultatų puslapyje matysite homonimus 傘, 笠, 嵩 ir kt.;

 3. Pasirinkus vieną kinišką rašmenį, žodynas bus naudojamas kaip hieroglifų žodynas. Pvz. įvedus „kasa“ ir pasirinkus 傘, rezultatų puslapyje matysite visus šį rašmenį turinčius junginius.

 Atsiradusiame rezultatų lauke (žodžių lizde) jūs rasite reikšmių kita kalba sąrašą. Japoniški žodžiai yra pateikiami su tarimais. Užvedus ant pabrauktos punktyru tarimo dalies, iššoks tarimas lotyniškais rašmenimis.

 Kiekvieno tipo žodyne rezultatų laukas (lizdas) vaizduojamas skirtingai.

Lietuvių-japonų žodynas

 Čia žodžio reikšmės grupuojamos kategorijomis. Žemiau pateikiami junginiai su šiuo žodžiu, kurie grupuojami taip:

  • Darybinės formos ir kita – pateikiami to žodžio linksniai, su juo sudaromi prieveiksmiai, dalelytės, jungtukai ir kitos smulkiosios kalbos dalys;
  • Frazės – pateikiami su šiuo žodžiu sudaromi junginiai, naudojami kaip jaustukai, ištiktukai, užrašai ar kitos frazės. Pvz. draudžiamas;
  • Frazeologizmai – pateikiami su šiuo žodžiu esantys sustabarėję arba perkeltine prasme vartojami išsireiškimai. Pvz. akis;
  • Patarlės – pateikiamos su šiuo žodžiu esančios patarlės. Pvz. kiaulė;
  • Rūšys – pateikiamos šio reiškinio variacijos. Pvz. arbata;
  • Pavadinimai – pateikiami su šiuo žodžiu esantys tikriniai daiktavardžiai: tarptautinės organizacijos, objektai ir kt. Pvz. tarptautinis;
  • Žodžių junginiai – pateikiami žodžių junginiai, nepriskiriami kitoms kategorijoms;
  • Darybos principai – pateikiami japoniški žodeliai, naudojami sudaryti šią lietuvišką gramatinę formą. Aptinkami gramatinį terminą reiškiančiuose lizduose. Pvz. daugiskaita.

Japonų-lietuvių žodynas

 Čia žodžio reikšmės grupuojamos pagal užrašymą (naudojamus kiniškus rašmenis). Kiekvienos tokios kategorijos viduje pateikiami ir junginiai, kurie atskirai negrupuojami;

Hieroglifų (kandži) žodynas

 Įvedę vieną kinišką rašmenį (kandži), jūs gausite visą reikalingą informaciją apie jį: brūkšnių skaičių, raktą, fonemą, kun bei on tarimus, dažnumo statistiką ir rašymo tvarkos animaciją. Žemiau pateikiami visi junginiai su šiuo kandži, kurie grupuojami pagal tai, kurioje junginio vietoje rašmuo yra aptinkamas. Viršuje pateikiami atvejai, kuomet rašmuo naudojamas savarankiškai arba su kanos galūnėmis/priešdėliais. Papildomai galima išskleisti sąrašus, kur rašmuo naudojamas junginio pradžioje, gale ir viduryje.

Papildomos funkcijos

 Lizduose galite rasti papildomas funkcijas. Jas žymi šios ikonėlės:

– paspaudę ant jos rasite svarbiausius žodžių junginius bei frazes;

– paspaudę rasite gramatinę pastabą, t.y. nurodymą, prie kokios formos jungiamas tarnybinis žodelis, su kokiu linksniu vartojamas veiksmažodis ir pan. Daugiau apie tai rašoma gramatikos pastabose;

– paspaudę rasite sąvokos iliustraciją. Visos naudojamos iliustracijos neturi autorinių teisių arba apsaugotos CC, GNU licenzijomis. Jų autoriai nurodomi;

– paspaudę rasite lentelę, kuri pateikia žodį sąraše su kitais panašiais žodžiais;

– paspaudę galėsite paskaityti plačiau apie šį japonišką reiškinį Rytų Azijos žinyne arba gausite ilgesnį tekstą apie lietuvišką reiškinį.

Sutartiniai ženklai

  /  naudojamas lietuvių-japonų žodyno lizdo pavadinime. Atskiria lietuviškojo žodžio (ar žodžių grupės) kintančiąją dalį. Tai gali būti galūnė (pvz. gėl/ė), bet kartais įtraukiama ir kintanti kamieno dalis (pvz. r/auti, me/dis)
  -  naudojamas žodžių junginiuose ir tekstiniuose pavyzdžiuose. Reiškia nekintamąją lietuviškojo žodžio dalį (pvz. lizde me/dis esantis trumpinys –džio reiškia „medžio“);
  +  naudojamas žodžių junginiuose ir tekstiniuose pavyzdžiuose. Reiškia visą lietuviško lizdo pavadinimą arba pirmąjį lizdo žodį (pvz. lizde tikriausiai esantis trumpinys + nuvargote reiškia „tikriausiai nuvargote“);
  ~  reiškia japonišką žodį, atmetus jo galūnes.
  …  reiškia, kad šis japoniškas žodis nenaudojamas savarankiškai, o prijungiamas prie kito žodžio. Paprastai tokiu atveju pateikiamas gramatinis paaiškinimas, patikslinantis, prie kokių žodžių ir jų formų jis turi būti jungiamas.
  ・  reiškia, kad šis kiniškas rašmuo (rašmenų grupė) šia reikšme naudojamas daryboje (kaip priešdėlis arba priesaga) sudarant žodžius. Ženkliukas taip pat žymi daiktavardžius, kurie gali būti naudojami kaip pažyminiai, tiesiogiai jungiami prie kito daiktavardžio.
  (…)  japoniško stiliaus skliaustuose pateikiamas japoniškas tarimas
  pa~  su lietuviška tilde prieš žodį yra pateikiami priešdėliai, kurie gali būti naudojami prie atitinkamo veiksmažodžio. Nepamirškime, kad pridedant priešdėlį prie sangrąžinio veiksmažodžio, bendraties galūnę reikia keisti iš –tis į -ti;
  〈…〉  japonų-lietuvių kalbų žodyne skliausteliuose kita spalva pateikiami paaiškinimai, kuriuo atveju naudojama atitinkama lietuviška reikšmė;
  (…)  lietuviško stiliaus skiaustuose pateikiamas žodžio patikslininimas ir paaiškinimas
(…)  lietuviško stiliaus skiaustuose kursyvu pateikiamas žodžio atitikmuo kita kalba arba simbolis

Sutrumpinimai

 Sutrumpinimai dažniausiai suteikia informacijos apie naudojamo žodžio stilistiką (pvz. šnek., nužem.), pateikia atitikmenis kitomis kalbomis (pvz. lot., ang.), parodo žodžio kilmę ir pan. Visi jie turi punktyrinį pabraukimą ir užvedus ant jų kompiuterio pelę, iššoka sutrumpinimą reiškiantis paaiškinimas.